چینی بهداشتی

برند

نوع فرنگی

اندازه آکس (CM)

سیستم تخلیه

رنگ فرنگی

رنگ کاسه روشویی