چینی بهداشتی

برند

برند چینی بهداشتی

نوع فرنگی

نوع فرنگی

اندازه آکس (CM)

اندازه آکس (cm)

سیستم تخلیه

سیستم تخلیه

رنگ فرنگی

رنگ فرنگی

رنگ کاسه روشویی

رنگ کاسه