توالت فرنگی

برند

برند چینی بهداشتی

نوع فرنگی

نوع فرنگی

اندازه آکس (cm)

اندازه آکس (cm)

رنگ

رنگ فرنگی

سیستم تخلیه

سیستم تخلیه